EH Tafalla.jpg
Filtrar
 • Video Pleno de Noviembre

  VIDEO PLENO DE NOVIEMBRE - AZAROAREN UDAL BATZARRA BIDEOA

  Hemen duzue Azaroaren Udalbatzarraren grabaketa / Aquí tenéis la grabación del Pleno de Noviembre. Hacemos un minutaje para que cada cual vea lo que más le interesa.

  01:42 - Haur eskolako plantilla organikoaren aldaketa / Modificación de la plantilla orgánica de la Escuela Infantil.

  11:05 - Ana Ozcarizen berrespena Komarkaleetako eskola-kontseiluan. Ratificación de Ana Ozcariz en el Consejo Escolar de las Comarcales. Se aprueba por unanimidad.

  12:25 - Bilduren galdera Elizaren inmatrikulazioei buruz / Pregunta de Bildu sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica.  

  Mozioak / Mociones

  15:50 – Gainbalioak etxe kaleratzearen kasuetan / Plusvalías en casos de deshaucios  

  30:56 - AEK-ren lanaren errekonozimendua / Reconocimiento a la labor de AEK

  40:16 – Presoen dispersioari buruz / Sobre la dispersión de los presos.

  53:35 – Gordailuaren kentzea etxe kaleratzeen parte hartzen duten bankuetatik eta udalako langileek horietan parte-hartze ez dutenaren alde / Retirada de depósitos de Bancos que lleven a cabo deshaucios y no participación de funcionarios del Ayto. en los mismos.

  01:02:45 Duplicidad de las pensiones de los montepíos del funcionariado / Funtzonarioen pentsioen  bikoizketa  Segurantza-mutualitean.

  01:12:15 – Generoaren indarkeria / Violencia de género.

  01:24:00 - Alkatetzaren gastu juztifikazioaren alde / A favor de la justificación de gastos por parte de alcaldía.

  01:39:36 - Funtzionarioen greben gastuen aurrezkiaren erabilera / Utilización de los ahorros en huelgas de funcionarios. 


   

 • Sobre tasas e impuestos

  SOBRE TASAS E IMPUESTOS

  La alcaldesa de Tafalla, Cristina Sota, retira del Pleno de noviembre la propuesta de tasas e impuestos para el próximo año 2013.

   


   

 • Mairaga sube las tasas

  MAIRAGA SUBE LAS TASAS DE AGUA Y RESIDUOS

   

  MAIRAGAK 2013RAKO TASA ETA AURREKONTUAK ONARTZEN DITU, URAK %3,38KO ETA HONDAKINEK %3,04KO IGOERA JASANIK.

  MAIRAGA APRUEBA LAS TASAS Y LOS PRESUPUESTOS PARA 2013 CON UNA SUBIDA DEL 3,38% EN EL AGUA Y UN 2,04% EN RESIDUOS

  Gaurko datarekin, Mairagako Batzar Orokorrak 2012ko Aurrekontuei oniritzia eman die, ur eta estolderia zerbitzutan %3'8ko eta herriko hondakin solidoen kudeaketa zerbitzuan %2'04ko igoera onartuz.

  Con fecha de hoy la Asamblea General de Mairaga ha dado el visto bueno a los Presupuestos para 2012, con una subida de las tasas del 3,38% en los servicios de agua y alcantarillado y un 2,04% en el servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos.

  Gu aipatu oniritziaren aurka agertu gara, honako argumentuak direla eta:

  • Ez da Mairaga osatzen duten Udaletxeekin ez eta talde politikoekin kontsulta prozesurik egon. Joan zen 5ean, astelehena, Iraunkorreko kideok asanblada informatibo batera deituak izan ginen, zeinetan proposamena esposatu zitzaigun. Hurrengo astelehena 12an, bozketa asanblada baterako deialdia egin zitzaigun. Aurrekontuen egitean parte hartzeko aukerarik ez dugu izan.
  • Tasei buruzko proposamena proportzionaltasun irizpideekin egin zitekeela uste dugu, prekarietate egoerak kontutan hartuz, baliabideen araberako zenbateko progresiboak jarriz (luzaroan langabezian egondakoak, gizarte-bazterketa arriskuan dauden familiak, gazte langabetuak...).

  Nuestra posición ha sido contraria a dicha aprobación en base a los siguientes argumentos:

  • No ha habido un proceso de consulta a los grupos políticos ni a los diferentes ayuntamientos que conforman Mairaga. El pasado lunes día 5 se nos convocó a los miembros de la Permanente a una asamblea informativa en la que se dio cuenta de la propuesta y el lunes 12, se convocó la asamblea para su votación. La opción de participación en la elaboración de los mismos ha sido nula.
  • Consideramos que la propuesta de tasas podía haberse elaborado con criterios de proporcionalidad, que tuvieran en cuenta situaciones de precariedad, estableciendo cuantías progresivas en función de los recursos teniendo en cuenta a: parados de larga duración, familias en riesgo de exclusión social, jóvenes en paro, etc…

   

   

 • Presentación Plataforma Social

  PRESENTACIÓN PLATAFORMA SOCIAL - GIZARTE ASAMBLADA AURKEZPENA

  Hemen duzue Gizarte Asamblada Tafalla-Baldorbarena aurkezpena grabaketa / Aquí tenéis la grabación de la presentación de la Plataforma Social Tafalla-Valdorba.

   

   


   

 • Video Pleno de Octubre

  VIDEO PLENO DE OCTUBRE - URRIAREN UDAL BATZARRA BIDEOA

  Hemen duzue Urriaren Udalbatzarraren grabaketa / Aquí tenéis la grabación del Pleno de Octubre. Hacemos un minutaje para que cada cual vea lo que más le interesa.

  00:00:29 - Jai-egunaren proposamena / Propuesta de dia festivo. Modificación de la plantilla orgánica de la Escuela Infantil.

  00:01:46 - 110 Ha.ko esleipena Tafallako Kirol Ehiztari eta Arranzale Elkarterako / Adjudicación de 110 Ha. Para la sociedad de Cazadores y Pescadores Deportivos de Tafalla  

  00:05:17 – Ikastola berriaren eraikinaren gaineko hipotekari buruz / Sobre la hipoteca del nuevo edificio de la ikastola

  00:36:59 – 2012ko Gizarte-inklusio errenta programarentzako ezohiko kredituaren onarpena / Aprobación de crédito extraordinario para el programa de inclusión social.   

  00:39:18 –Espazio Eszeniko bukaerarako ezohiko kredituaren onarpena / Aprobación de crédito extraordinario para la finalización del Espacio Escénico.

  00:55:53 – AR-2ko Plan Partzialaren aldaketa / Modificación del Plan Parcial de la AR2.

   

  Mozioak / Mociones

  00:59:31 - Espazio Eszenikorako komisio bat sortzeari buruz / Sobre la creación de una comisión para el Espacio Escénico

  01:15:21 – Nafarroako Ubideak kaltetu duen ingurumena berreskuratze aldeari buruz – Sobre la recuperación del medio-ambiente afectado por el Canal de Navarra

  01:33:04  - Espainiako Konstituzio eta nafarroako Hobeagotzeri buruz /  Sobre la defensa del Amejoramiento navarro y la Constitución española


   

2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates